DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Miejski Dom Kultury w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do 30 marca 2021 roku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bochni.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Dom Kultury

ul. Regis 1
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 611 69 35/ 14 611 81 69
e-mail:mdk@bochnia.pl
https://mdk.bochnia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Przy tworzeniu strony www.mdk.bochnia.pl zastosowaliśmy poziom AA, aby z serwisu mogło swobodnie korzystać jak najwięcej użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślenie odnośników
 • zmiana na czytelną czcionkę
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Miejskiego Domu Kultury w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karolina Ertelt
e-mail: mdk@bochnia.pl
telefon: 14 611 69 35 wew.23

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na różnym poziomie, komunikacja pionowa – schody).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek MDK posiada rampę podjazdową od strony ul. Regis i wewnątrz budynku na poziomie parteru, oraz rampę podjazdową w użytkowanym przyziemiu (od strony pl. Okulickiego). UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, w obiekcie nie ma wind.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy –tablice informacyjne wewnątrz budynku, pracownicy sekretariatu i kasy kina Regis.
 4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku MDK, przy ul. Regis na ogólnodostępnym parkingu wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie MDK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
 6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie MDK nie ma takich możliwości.
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Przejdź do treści